Dokumenty

Stanovy TJ Klubu českých turistů Česká Lípa

Výroční členská schůze spolku TJ Klub českých turistů Česká Lípa na jednání konaného dne 02.02.2019 rozhodla o zrušení dosavadních stanov s tím, že jsou v plném rozsahu nahrazeny tímto úplným zněním Stanov

Čl. I.

Název

1.1. TJ Klub českých turistů Česká Lípa

Čl. II.

Sídlo

2.1. Děčínská 1414 Česká Lípa

Čl. III.

Účel spolku, činnost spolku, vedlejší činnost

3.1 Účelem spolku je organizovat turistické aktivity pro členy KČT a širokou veřejnost. Spolek je registrován v ústředí Klubu českých turistů pod registračním číslem 107003 a s Klubem českých turistů (spolkem s celorepublikovou působností) má uzavřenou Smlouvu o součinnosti.

3.2 Činnost spolku směřuje k naplnění uvedeného účelu, co by společného zájmu jeho členů.

3.3 Hlavním posláním spolku jsou tyto činnosti:

a) Sdružování a podpora členů při turistických akcích;

b) hájení zájmů svých členů a za tím účelem spolupracování s orgány obce a ostatními organizacemi i jednotlivci;

c) vedení svých členů a ostatních účastníků turistických akcí k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel a umožnění jím širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec.

3.4 Spolek může vykonávat tuto vedlejší činnost:

a) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích akcí, pořádání kulturních produkcí, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí;

b) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;

c) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

d) výroba, obchod a služby jinde v příloze č. 4 živnostenského zákona nezařazené.

3.5 Účelem vyvíjení vedlejší činnosti je podpora hlavní činnosti a hospodárné využití spolkového majetku.

3.6 Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Čl. IV.

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

4.1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a činností spolku. O přijetí člena rozhoduje výbor.

4.2. Člen spolku má právo:

a) Podílet se na činnosti spolku a účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností oddílových aktivit, kulturního a společenského života v rámci spolku, aktivit v rámci ostatních oddílů Klubu českých turistů, s právem podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají;

b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku;

c) volit orgány spolku;

d) po dosažení věku 18 let být volen do orgánů spolku;

e) přispívat svými připomínkami ke zlepšení činnosti spolku;

f) nahlížet do seznamu členů spolku.

4.3. Člen spolku má tyto povinnosti:

a) Musí dodržovat stanovy spolku a ostatní vnitřní předpisy spolku a základní etické a mravní normy turisty;

b) musí se podílet aktivně na činnosti spolku;

c) musí svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen;

d) řádně a včas platit členské příspěvky jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností ve spolku, pokud o tom orgán spolku rozhodl dle stanov;

e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl pověřen

4.4. Členství ve spolku zaniká:

a) Vyloučením z rozhodnutí členské schůze, členství zaniká koncem měsíce, který následuji po dni, kdy bylo o vyloučení rozhodnuto;

b) Vystoupením ze spolku, které člen oznámí spolku, členství zaniká patnáctým dnem od okamžiku oznámení;

c) úmrtím;

d) zánikem spolku.

4.5. Nový člen je přijat, splní-li podmínky uvedené v odst. 4. 1. a zaplatí-li členský příspěvek, určený pro běžný rok, v němž je přijímán. Výši členského příspěvku stanoví členská schůze.

4.6. Spolek vede seznam členů, který aktualizuje vždy k 31. 1. daného roku.

Čl. V.

Orgány spolku

5.1 Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Je svolávána statutárním orgánem minimálně 1x za rok, nebo jinak podle potřeby. Členskou schůzi může svolat taktéž kterýkoliv člen, který získá souhlas alespoň 3/5 všech členů. Členskou schůzi může z důležitých důvodů svolat i člen kontrolní komise. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně. Členská schůze volí (odvolává) z řad členů výbor spolku, který se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších členů výboru. Členská schůze volí (odvolává) předsedu a členy kontrolní komise spolku, a to výhradně na návrh členů.

5.2 Neurčí-li stanovy jinak, je členská schůze schopná se usnášet, jsou-li přítomni členové, kteří mají alespoň většinu všech hlasů. Každý člen má jeden hlas. Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, ledaže stanovy určí jinak.

5.3 Kolektivním statutárním orgánem spolku je výbor. Výbor je nejméně tříčlenný. Za výbor jedná navenek předseda výboru. Výbor spolku je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, ledaže stanovy určí jinak.

5.4 Jednání výboru spolku může svolat kterýkoliv člen výboru.

5.5 Funkční období člena výboru je 4 roky. Opakované členství je povoleno.

5.6 Kontrolním orgánem spolku je kontrolní komise. Kontrolní komise je tříčlenná. Členem kontrolní komise může být pouze fyzická osoba, která je svéprávná a dosáhla věku minimálně 21 let.

5.7 Funkční období člena kontrolní komise je čtyřleté.

5.8 Členství ve výboru spolku je neslučitelné s výkonem funkce člena kontrolní komise.

5.9 Členové výboru a členové kontrolní komise jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit spolku škodu. V případě pochybností, zda člen jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ti členové, kteří společným jednáním způsobili

spolku porušením povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Ujednání mezi členem a spolkem vylučující nebo omezující odpovědnost člena za škodu je neplatné.

5.10 Členství ve výboru a funkce člena kontrolní komise zaniká:

a) Uplynutím funkčního období;

b) úmrtím;

c) odstoupením;

d) odvoláním.

Čl. VI.

Pravomoc a působnost orgánů spolku

6.1 Členská schůze rozhoduje o všech zásadních záležitostech spolku, pokud nejsou stanovami či zákonem svěřeny jinému orgánu spolku.

6.2 Členská schůze rozhoduje zejména o těchto záležitostech:

a) Změna stanov spolku;

b) zrušení spolku a majetkové vypořádání;

c) nabytí, zcizení či zatížení nemovité věci;

d) nakládání s finančními prostředky spolku nad 100000 Kč

e) jmenování a odvolání členů výboru a členů kontrolní komise;

f) schvalování rozpočtu spolku, stanovení výše anebo odpuštění členského příspěvku

g) schvalování řádné a mimořádné účetní závěrky a výroční zprávy;

h) o zápisu statusu veřejné prospěšnosti;

i) o odměně členů výboru a členů kontrolní komise za výkon jejich funkce.

6.3 Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku, jenž řídí činnost spolku a jedná jeho jménem. Výbor je usnášeníschopný v přítomnosti většiny jeho členů. Rozhoduje většinově. Předseda a členové výboru jsou voleni členskou schůzí. Členská schůze volí také hospodáře spolku, jehož činnost je upravena vnitřním předpisem.

6.4 Výbor zabezpečuje plnění úkolů spolku v období mezi jednotlivými členskými schůzemi. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou svěřeny členské schůzi (odst. 6.2.), přičemž členská schůze si může vyhradit rozhodování i v dalších záležitostech. Předseda výboru svolává výbor dle potřeby, nejméně však dvakrát do roka.

6.5 Výbor zabezpečuje plnění usnesení členské schůze, organizuje a řídí činnost spolku, připravuje podklady pro členskou schůzi, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, Klubu českých turistů, jiných organizací, obcemi a osob, dbá na hospodárné využití finančních prostředků spolku a spolupracuje s ostatními oddíly Klubu českých turistů.

6.6 Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku.

6.7 Kontrolní komise zejména:

a) Dohlíží, zda jsou záležitosti spolku vedeny řádně;

b) dohlíží, zda je činnost spolku vykonávána v souladu se stanovami a právními předpisy;

c) kontroluje, zda je jmění spolku využíváno hospodárně a v souladu se stanovami;

d) kontroluje, jak je vedeno účetnictví spolku,

e) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku spolku a vyjadřuje se k výroční zprávě spolku,

f) je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti spolku a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a právními předpisy, a

g) upozorňuje výbor, jakož i členskou schůzi, na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění;

h) nejméně jednou za rok podává výboru a členské schůzi zprávu o své činnosti;

i) může nahlížet do účetních knih, dalších dokladů za účelem kontroly hospodaření spolku.

Čl. VII.

Hospodaření spolku

7.1 Spolek hospodaří s majetkem, který nabyl při svém vzniku a průběhu své činnosti.

7.2 Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, dotace, sponzorské dary a příjmy z činnosti.

Čl. VIII.

Zrušení, likvidace a zánik spolku

8.1 O zrušení spolku rozhoduje členská schůze spolku.

8.2 Likvidace se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

8.3 Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

Čl. IX.

Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení a v plném rozsahu nahrazují předchozí stanovy.

Stanovy schváleny na výroční členské schůzi dne 02.02.2019

Za správnost: Anna Machová, předseda

Čl. I.

Název

1.1. TJ Klub českých turistů Česká Lípa

Čl. II.

Sídlo

2.1. Děčínská 1414 Česká Lípa

Čl. III.

Účel spolku, činnost spolku, vedlejší činnost

3.1 Účelem spolku je organizovat turistické aktivity pro členy KČT a širokou veřejnost. Spolek je registrován v ústředí Klubu českých turistů pod registračním číslem 107003 a s Klubem českých turistů (spolkem s celorepublikovou působností) má uzavřenou Smlouvu o součinnosti.

3.2 Činnost spolku směřuje k naplnění uvedeného účelu, co by společného zájmu jeho členů.

3.3 Hlavním posláním spolku jsou tyto činnosti:

a) Sdružování a podpora členů při turistických akcích;

b) hájení zájmů svých členů a za tím účelem spolupracování s orgány obce a ostatními organizacemi i jednotlivci;

c) vedení svých členů a ostatních účastníků turistických akcí k dodržování základních etických, estetických a mravních pravidel a umožnění jím širokou informovanost v oblasti tělesné kultury a kultury vůbec.

3.4 Spolek může vykonávat tuto vedlejší činnost:

a) Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích akcí, pořádání kulturních produkcí, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a obdobných akcí;

b) poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků;

c) mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti

d) výroba, obchod a služby jinde v příloze č. 4 živnostenského zákona nezařazené.

3.5 Účelem vyvíjení vedlejší činnosti je podpora hlavní činnosti a hospodárné využití spolkového majetku.

3.6 Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

Čl. IV.

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

4.1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a činností spolku. O přijetí člena rozhoduje výbor.

4.2. Člen spolku má právo:

a) Podílet se na činnosti spolku a účastnit se dle svých zájmů, schopností a možností oddílových aktivit, kulturního a společenského života v rámci spolku, aktivit v rámci ostatních oddílů Klubu českých turistů, s právem podílet se na všech výhodách, které z členství vyplývají;

b) spolurozhodovat o činnosti a hospodaření spolku;

c) volit orgány spolku;

d) po dosažení věku 18 let být volen do orgánů spolku;

e) přispívat svými připomínkami ke zlepšení činnosti spolku;

f) nahlížet do seznamu členů spolku.

4.3. Člen spolku má tyto povinnosti:

a) Musí dodržovat stanovy spolku a ostatní vnitřní předpisy spolku a základní etické a mravní normy turisty;

b) musí se podílet aktivně na činnosti spolku;

c) musí svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen;

d) řádně a včas platit členské příspěvky jakož i jiné poplatky související s jeho členstvím a činností ve spolku, pokud o tom orgán spolku rozhodl dle stanov;

e) řádně plnit funkce a úkoly, jimiž byl pověřen

4.4. Členství ve spolku zaniká:

a) Vyloučením z rozhodnutí členské schůze, členství zaniká koncem měsíce, který následuji po dni, kdy bylo o vyloučení rozhodnuto;

b) Vystoupením ze spolku, které člen oznámí spolku, členství zaniká patnáctým dnem od okamžiku oznámení;

c) úmrtím;

d) zánikem spolku.

4.5. Nový člen je přijat, splní-li podmínky uvedené v odst. 4. 1. a zaplatí-li členský příspěvek, určený pro běžný rok, v němž je přijímán. Výši členského příspěvku stanoví členská schůze.

4.6. Spolek vede seznam členů, který aktualizuje vždy k 31. 1. daného roku.

Čl. V.

Orgány spolku

5.1 Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Je svolávána statutárním orgánem minimálně 1x za rok, nebo jinak podle potřeby. Členskou schůzi může svolat taktéž kterýkoliv člen, který získá souhlas alespoň 3/5 všech členů. Členskou schůzi může z důležitých důvodů svolat i člen kontrolní komise. Člen se zúčastňuje členské schůze osobně. Členská schůze volí (odvolává) z řad členů výbor spolku, který se skládá z předsedy, místopředsedy a dalších členů výboru. Členská schůze volí (odvolává) předsedu a členy kontrolní komise spolku, a to výhradně na návrh členů.

5.2 Neurčí-li stanovy jinak, je členská schůze schopná se usnášet, jsou-li přítomni členové, kteří mají alespoň většinu všech hlasů. Každý člen má jeden hlas. Členská schůze rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, ledaže stanovy určí jinak.

5.3 Kolektivním statutárním orgánem spolku je výbor. Výbor je nejméně tříčlenný. Za výbor jedná navenek předseda výboru. Výbor spolku je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Výbor rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů, ledaže stanovy určí jinak.

5.4 Jednání výboru spolku může svolat kterýkoliv člen výboru.

5.5 Funkční období člena výboru je 4 roky. Opakované členství je povoleno.

5.6 Kontrolním orgánem spolku je kontrolní komise. Kontrolní komise je tříčlenná. Členem kontrolní komise může být pouze fyzická osoba, která je svéprávná a dosáhla věku minimálně 21 let.

5.7 Funkční období člena kontrolní komise je čtyřleté.

5.8 Členství ve výboru spolku je neslučitelné s výkonem funkce člena kontrolní komise.

5.9 Členové výboru a členové kontrolní komise jsou povinni vykonávat svou funkci s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit spolku škodu. V případě pochybností, zda člen jednal s péčí řádného hospodáře, musí tento člen prokázat, že s péčí řádného hospodáře jednal. Ti členové, kteří společným jednáním způsobili

spolku porušením povinností při výkonu funkce škodu, odpovídají za tuto škodu společně a nerozdílně. Ujednání mezi členem a spolkem vylučující nebo omezující odpovědnost člena za škodu je neplatné.

5.10 Členství ve výboru a funkce člena kontrolní komise zaniká:

a) Uplynutím funkčního období;

b) úmrtím;

c) odstoupením;

d) odvoláním.

Čl. VI.

Pravomoc a působnost orgánů spolku

6.1 Členská schůze rozhoduje o všech zásadních záležitostech spolku, pokud nejsou stanovami či zákonem svěřeny jinému orgánu spolku.

6.2 Členská schůze rozhoduje zejména o těchto záležitostech:

a) Změna stanov spolku;

b) zrušení spolku a majetkové vypořádání;

c) nabytí, zcizení či zatížení nemovité věci;

d) nakládání s finančními prostředky spolku nad 100000 Kč

e) jmenování a odvolání členů výboru a členů kontrolní komise;

f) schvalování rozpočtu spolku, stanovení výše anebo odpuštění členského příspěvku

g) schvalování řádné a mimořádné účetní závěrky a výroční zprávy;

h) o zápisu statusu veřejné prospěšnosti;

i) o odměně členů výboru a členů kontrolní komise za výkon jejich funkce.

6.3 Výbor je kolektivním statutárním orgánem spolku, jenž řídí činnost spolku a jedná jeho jménem. Výbor je usnášeníschopný v přítomnosti většiny jeho členů. Rozhoduje většinově. Předseda a členové výboru jsou voleni členskou schůzí. Členská schůze volí také hospodáře spolku, jehož činnost je upravena vnitřním předpisem.

6.4 Výbor zabezpečuje plnění úkolů spolku v období mezi jednotlivými členskými schůzemi. Rozhoduje ve všech věcech, pokud nejsou svěřeny členské schůzi (odst. 6.2.), přičemž členská schůze si může vyhradit rozhodování i v dalších záležitostech. Předseda výboru svolává výbor dle potřeby, nejméně však dvakrát do roka.

6.5 Výbor zabezpečuje plnění usnesení členské schůze, organizuje a řídí činnost spolku, připravuje podklady pro členskou schůzi, a to zejména k rozpočtu, hlavním směrům činnosti, k rozdělení dotací a příspěvků od státu, Klubu českých turistů, jiných organizací, obcemi a osob, dbá na hospodárné využití finančních prostředků spolku a spolupracuje s ostatními oddíly Klubu českých turistů.

6.6 Kontrolní komise je kontrolním orgánem spolku.

6.7 Kontrolní komise zejména:

a) Dohlíží, zda jsou záležitosti spolku vedeny řádně;

b) dohlíží, zda je činnost spolku vykonávána v souladu se stanovami a právními předpisy;

c) kontroluje, zda je jmění spolku využíváno hospodárně a v souladu se stanovami;

d) kontroluje, jak je vedeno účetnictví spolku,

e) přezkoumává řádnou, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku spolku a vyjadřuje se k výroční zprávě spolku,

f) je oprávněn nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti spolku a kontrolovat, zda jsou účetní zápisy vedeny řádně a v souladu se skutečností a právními předpisy, a

g) upozorňuje výbor, jakož i členskou schůzi, na zjištěné nedostatky a podává návrh na jejich odstranění;

h) nejméně jednou za rok podává výboru a členské schůzi zprávu o své činnosti;

i) může nahlížet do účetních knih, dalších dokladů za účelem kontroly hospodaření spolku.

Čl. VII.

Hospodaření spolku

7.1 Spolek hospodaří s majetkem, který nabyl při svém vzniku a průběhu své činnosti.

7.2 Zdrojem příjmů jsou členské příspěvky, dotace, sponzorské dary a příjmy z činnosti.

Čl. VIII.

Zrušení, likvidace a zánik spolku

8.1 O zrušení spolku rozhoduje členská schůze spolku.

8.2 Likvidace se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

8.3 Spolek zaniká výmazem ze spolkového rejstříku.

Čl. IX.

Závěrečná ustanovení

9.1 Tyto stanovy nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení a v plném rozsahu nahrazují předchozí stanovy.

Stanovy schváleny na výroční členské schůzi dne 02.02.2019

Za správnost: Anna Machová, předseda